Έγκριση προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ Μαρωνείας Μαρτίου- Ιουνίου 2022

ΣΧΕΤ:Τα υπ. αριθμ.12586/14-2-2022, 19527/25-2-2022 και 26027/9-3-2022 εισερχόμενα έγγραφα
Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1.Του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2.Του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31-07-1990), άρθρο 111, «Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
3.Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) Άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» Κεφ. Η παρ.3».
4.Του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και ά.δ.»
5.Του ν.4823/03-08-2021 (ΦΕΚ 136 Α΄/03-08-2021) με θέμα : «Αναβάθμιση του σχολείου,
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
6.Του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία νηπιαγωγείων και Δημοτικών
Σχολείων», Άρθρο 16 «Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής».
7.Του Π.Δ. 81/08-07-2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων»,
8.Του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
9.Του Π.Δ.84/17-07-2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
10. Της υπό στοιχεία 168/Υ1/9-1-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),11. Της υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ 8/τ.Β/2020) απόφασης της Υπουργού και των
Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων
διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
12.Της υπό στοιχεία 37572/Γ1/ 03-04-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13.Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α31/23-2-2018) με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
14.Της υπό στοιχεία 83691/Γ7/1-8-2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των
Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπ’ αριθμ. Φ7/104389/Δ7/07-08-2020 ( Β΄/3392) Υ.Α..
15.Της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/1058657/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β’ 16-10-2002) «Καθορισμός των
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων… και των συλλόγων των διδασκόντων».
16.Της υπό στοιχεία. 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών
των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.».
17.Της υπό στοιχεία 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α. με θέμα: «Παράταση αποσπάσεων
εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
18.Της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 /10-09-2021(Β΄4187) Κ.Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία των
εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών
δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και
των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους».
19.Της υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4 10-09-2021 (Β΄ 4188) Υ.Α. με θέμα «Παροχή σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης» για το σχολικό έτος 2021-2022.
20.Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπό στοιχεία ΓΠ
οικ.360/2022 ΦΕΚ 7 Β΄/6-1-2022 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. Το με αρ.πρωτ.Φ.5.4/2/4-2-2022 έγγραφο του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Μαρωνείας και την από 8-3-2022
ηλεκτρονική επιστολή του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μαρωνείας.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η υλοποίηση μονοήμερων διά ζώσης και δίωρων εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π΄/θμιας & Δ΄/θμιας Εκπ/σης
του Ν. Ροδόπης, Ν. Ξάνθης, Ν. Έβρου, Ν. Δράμας και Ν. Καβάλας, για το χρονικό διάστημα Μαρτίου-
Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση», Υποέργο 3, Άξονας προτεραιότητας 6, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Έγκριση προγραμμάτων ΚΕΠΕΑ Μαρωνείας Μαρτίου- Ιουνίου 2022

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *